KS Komfort - Servis, s. r. o. je spoločnosť s filozofiou spravovania menšieho počtu bytových domov pri garancii vysokej kvality poskytovaných služieb na individuálnej báze podľa potrieb klientov - vlastníkov. Čerpáme a zúročujeme dlhoročnú prax a skúsenosti v oblasti stavebníctva, ekonomiky a správy nehnuteľností.

  Zabezpečujeme v zmysle Zákona 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov správu bytov a nebytových priestorov v súkromnom vlastníctve, vo vlastníctve obcí a miest vrátane správy polyfunkčných objektov a administratívnych budov. Základným cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť všetky činnosti spojené so správou tak, aby ich vlastníci v čo najmenšej miere vnímali povinnosti vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti. Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy, prípadne  mandátnej  zmluvy pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov s maximálnou transparentnosťou.

 
 

Vážení klienti kancelária správcu je  o t v o r e n á.