KS Komfort - Servis, s.r.o. je spoločnosť s filozofiou spravovania menšieho počtu bytových domov pri garancii vysokej kvality poskytovaných služieb na individuálnej báze podľa potrieb klientov - vlastníkov. Čerpáme a zúročujeme dlhoročnú prax a skúsenosti v oblasti stavebníctva, ekonomiky a správy nehnuteľností.

Zabezpečujeme v zmysle  Zákona 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov správu bytov
a nebytových priestorov v súkromnom vlastníctve, bytov a nebytových priestorov vo
vlastníctve obcí a miest vrátane správy polyfunkčných objektov
a administratívnych budov. Základným cieľom našej spoločnosti je zabezpečiť všetky
činnosti spojené so správou tak, aby ich vlastníci v čo najmenšej miere vnímali povinnosti
vyplývajúce z vlastníctva nehnuteľnosti. Domy spravujeme na základe zmluvy o výkone správy,
prípadne mandátnej zmluvy pre Spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov               
s maximálnou transparentnosťou.

 
 

Vážení klienti od 25. novembra 2021 je kancelária správcu  z a t v o r e n á

v súlade s Vyhláškou ÚVZ SR č. 263 zo dňa 24.11.2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia

k obmedzeniam prevádzok.